ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဌာနခွဲများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

  • Home
  • /
  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဌာနခွဲများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဌာနခွဲများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် ဌာနခွဲများ

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
ဖုန်း ၀၂-၅၇၉၈၁။ email : dg.dzgd@moecaf.gov.mm

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၅။ email : admin.dzgd@moecaf.gov.mm

(ဂ) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံကိန်းဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၇။ email : plan.dzgd@moecaf.gov.mm

(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၉။ email : engg.dzgd@moecaf.gov.mm

(င) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ နေပြည်တော်ရုံးခွဲ၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၂၈၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း ၀၆၇- ၄၀၅၃၈၇။ email : dg.npt.dzgd@moecaf.gov.mm

တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့။ ဖုန်း ၀၇၁- ၂၁၂၂၀။
email: sgg.dzgd@moecaf.gov.mm

(ခ ) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့။ ဖုန်း ၀၆၃- ၂၃၃၇၉။
email: mgy.dzgd@moecaf.gov.mm

(ဂ ) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။ ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၃။
email: mdy.dzgd@moecaf.gov.mm

(၁) ညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့

(Dry Zone Greening Department, Headquarters)

(၂) ညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့

(Director Office, Sagaing Region)

(၃) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး၊ မ​ကွေးမြို့

(Director Office, Magwe Region)

(၄)ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့

(Director Office, Mandalay Region)

Dryzone